Premiepercentages 2017

Werkgevers en werknemers betalen premies voor de pensioenregeling en de aanvullingsregelingen van bpfBOUW. Wij hebben ieder jaar genoeg premie nodig om een jaar nieuwe opbouw te kunnen financieren. We verhogen de premie als nieuwe opbouw duurder wordt. Ieder jaar bepalen wij samen met cao-partijen voor iedere sector hoe hoog deze premies zijn. Hieronder leest u de premiepercentages die gelden per 1 januari 2017.

Pensioenbegrippen

Pensioengevend salaris / pensioenloon 
Dit is het deel van het bruto jaarsalaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Hier zit een maximum aan. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld. Het pensioengevend salaris wordt ook wel het pensioenloon genoemd.  
Het maximum pensioenloon / pensioengevend salaris bedraagt per 1 januari 20167 €58.408,05.

Franchise / bodemloon 
Dit is het deel van het pensioengevend salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dat komt omdat men vanaf de AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. De franchise wordt door bpfBOUW ook bodemloon genoemd.  
Het bodemloon bedraagt in 2016 €13.122,88.

Pensioengrondslag 
Dit is het pensioengevend salaris minus de franchise. De pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd.

Premies sector Bouw

NB: tussen haakjes staat vermeld welk deel van de premie door de werknemer wordt betaald. De rest betaalt de werkgever.

Premies sector Bouw-UTA

Terug naar boven