085-4010858

Premiekortingen 2016

 
In 2016 zijn verschillende premiekortingen gewijzigd. Premiekortingen zijn regelingen waarbij u een korting krijgt op de te betalen premies via de aangifte loonheffingen. U hoeft de kortingen niet aan te vragen bij de Belastingdienst. Als wij de benodigde gegevens hebben kunnen we de korting direct toepassen bij uw aangifte.

Er zijn 3 premiekortingen:

1. Premiekorting oudere werknemer

2. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

3. Premiekorting jongere werknemer

   1. Premiekorting oudere werknemer

De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder die direct voordat zij in dienst kwamen, recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

– werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
– arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
– nabestaandenuitkering (ten minste 2 jaar een Anw­-uitkering)
– inkomensondersteuning Wet Wajong
– bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
– uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

Neemt u in 2016 zo’n werknemer in dienst, dan heeft u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 7.000,- per jaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan wordt de premiekorting evenredig verlaagd. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt.

De premiekorting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat uw werknemer de AOW­-leeftijd bereikt.

    2. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Vanaf 2016 wordt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer opgesplitst in 2 groepen:

Werknemers die vallen onder de “doelgroep banenafspraak”.

Voor deze groep kunnen we maximaal € 2.000,-­ per jaar (op basis van 36 uur per week) de premiekorting toepassen.

Het gaat dan om de volgende groepen werknemers die u in dienst neemt: 

– mensen met een Wajong uitkering
– mensen met een WSW-­indicatie
– mensen met een WIW-­baan
– mensen met een ID­-baan
– mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie het UWV vast stelt dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
– mensen die tussen 1 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong;
– schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015
– mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Of uw (toekomstige) werknemer onder de doelgroep banenafspraak valt kunt u zien via het werkgeversportaal van het UWV.

Voor arbeidsgehandicapte werknemers die niet vallen onder de doelgroep banenafspraak

Voor deze groep kunnen we maximaal € 7.000,-­ per jaar (op basis van 36 uur per week) de premiekorting toepassen.

Het gaat dan om de volgende groepen werknemers: 

– De werknemer heeft recht op een WIA-­uitkering (een WGA-­ of een IVA­-uitkering).
– Overige arbeidsgehandicapte werknemers die niet onder de doelgroep banenafspraak vallen.

   3. Premiekorting jongere werknemer

De premiekorting kan worden toegepast voor werknemers van 18­ t/m 26 jaar die in 2014 of 2015 in dienst kwamen vanuit een uitkeringssituatie met een dienstverband van minimaal 24 uur per week en een duur van minimaal 6 maanden. De korting bedraagt € 3500,-­ per jaar voor maximaal 2 jaar. Vanaf 2016 komen nieuwe werknemers niet meer in aanmerking voor deze korting.

2017

Vanaf 2017 wordt het stelsel van premiekortingen omgevormd naar “Loonkostenvoordelen”.
Ook zal er dan een subsidie komen voor het in dienst nemen van werknemers met een salaris tot 120% van het minimumloon.

Buiten deze premiekortingen zijn er nog de volgende voordelen voor de werkgever mogelijk:

– De No-­risk polis: het UWV betaalt de eerste 5 jaar het loon tijdens ziekte van een arbeidsongeschikte werknemer.
– Loondispensatie: De werkgever krijgt het recht de werknemer een lager loon toe te kennen.
– Compensatieregeling voor loonkosten bij ziekte van voormalig langdurige werklozen ouder van 55 jaar.
– Regeling scholing en plaatsing van oudere werklozen (50 jaar en ouder)
– Proefplaatsing voor toekomstige werknemers uit een uitkeringssituatie.

Wilt u meer weten over deze regelingen? Neem dan contact op met HetSalarisKantoor.nl